Om Hela Sverige ska leva Örebro län

Hela Sverige ska leva Örebro län är den regionala delen av Hela Sverige ska leva. Föreningen består av Lokala UtvecklingsGrupper (LUG) dvs byalag, samhällsföreningar och omställningsgrupper som arbetar med helhetssyn, bred förankring och ett framåtsyftande perspektiv för sin bygd.

VISION: Hela Örebro län ska leva!
VÄRDEGRUND: Demokrati, mångfald och jämställdhet präglar vårt arbetssätt. Alla behövs. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna, vidsynta, generösa och nyskapande. Vi tar del av andras erfarenheter och delar med oss av våra.
ÖVERGRIPANDE MÅL: Livskraftiga, klimatsmarta, hållbara bygder med jobb, service, sociala nätverk, delaktighet, jämställdhet och fungerande integration.

Hållbar framtid

Hela Sverige ska leva/tidigare Länsbygderådet i Örebro län tog under våren 2013 initiativ för att öka ”verkstaden” i länet för omställning till ett hållbart samhälle och att skapa en stödjande struktur för detta. En arbetsgrupp fanns redan för ”Hållbar framtid”, det var Lasse Carlsson, Anne Helgesson och Ewa Overmeer. Arbetsgrupp utökades med flera aktörer; Örebro läns bildningsförbund, Naturskyddsföreningen Örebro län, Leader Mellansjölandet, Örebro kommun och Framtiden i våra händer. Vi bildade tillsammans ROS (Regional Omställning i Samverkan) – ett nätverk för samverkan till en stödjande struktur för ett hållbart Örebro län.

Vår intention är att bedriva verksamhet och genomföra gemensamma insatser som bedöms ha en strategisk betydelse för omställningen till hållbarhet, dvs som skapar hävstångs- och synergieffekter. ROS strävar efter att verksamheten ska fungera som katalysator för olika lär- och förändringsprocesser som bidrar till det hållbara framtidssamhället. Intentionerna med lärprocesserna är att de ska:

 • Underlätta mångfald, samtal och möten över gränser
  – allas styrkor behövs!
 • Möjliggöra nytänkande med hjälp av viktiga frågeställningar
  – svaren får växa fram!
 • Stärka mobilisering för och medskapande av framtiden
  – visionerna i centrum!
 • Frigöra handlingskraft, synergier och strategisk samverkan
  – varje steg gör skillnad!

Läs vidare om Hela Sverige ska leva Örebro län och Hela Sverige ska leva