ROS svarar på RUS-remiss

Våra synpunkter på förslaget till den Regionala utvecklingsstrategin är en samlad respons från ROS – nätverket för Regional Omställning i Samverkan – tillsammans med reflektioner från Framtidsforum (föreläsningar, gruppsamtal, förberedelser och uppföljningar). De speglar perspektiv från den del av civilsamhället som är engagerad för hållbar omställning – ideella organisationer, folkbildningen, samhällsföretag, kulturella verksamheter samt fristående nätverk och lokala grupper. En mångfald som sammantaget utgör omställningsrörelsen i länet.

Sammanfattningen avslutas med: ”För att lyckas i sin helt nödvändiga strävan att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver RUS för Örebro län sammanfattningsvis gå längre än vad som görs nu när det gäller att främja samverkanskraft, innovativt lärande, mobilisering av medborgarengagemang samt lokal handling. Strategin måste vara en stark, tydlig, övergripande och vägledande handlingsplan med utgångspunkt i världsläget, de globala kriserna och de globala målen enligt Agenda 2030 – vilka kräver en ny färdriktning för att förverkligas, en genomgripande omställning. RUS får inte enbart vara ett verktyg för att fortsätta inlemma Örebro län och dess lokalsamhällen i en civilisation och kultur som styrs av världens så kallade megatrender, vilka i många fall speglar systemfel sprungna ur en världsbild som satt människan i centrum (antropocentrisk) istället för att integrera samhället i naturens kretslopp. Den får inte vara ett dokument för ”En kultur som sågar av den gren vi sitter på”. Den måste möjliggöra för medborgarna, inte minst barn och unga, att lära sig om och vara medskapare av ett samhälle baserat i en holistisk eller jordcentrerad världsbild som enligt FN:s mål ”Harmony with Nature” respekterar ekosystemens egenvärde och möjliggör en utveckling där människan lever i balans och samverkan med naturen snarare än ensidigt dominerar den – en strävan som redan finns formulerad i RUS men behöver utvecklas.

När samhället förändras i snabb takt är kultur, bildning och utbildning viktiga fundament.”

Läs mera i Sammanfattning av remissvar till Regional Utvecklingsstrategi för Örebro län

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.