Framtidsstafetten maj/juni

I det här brevet berättar vi om klimataktionen den 24 maj, bjuder in till Boksläppsmingel och tipsar om annat kopplat till hållbar framtid. Framtidsstafetten maj/juni

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Framtidsstafetten maj/juni

Framtidsforum: Cirkulärsamhället & Delandets ekonomi

Boka lördagen den 14 april för att träffa omställare från länet och ta del av kunskap om cirkulärsamhället & delandets ekonomi. 

Vi har bl a bjudit in representanter från Göteborg som har erfarenhet av delandets ekonomi, t ex cykelkök, smarta kartan, Sharing Cities-projektet. Pernilla Hagbert från KTH berättar om sin forskning inom hållbarhet, alternativa praktiker och olika aktörers roll i radikal omställning, bortom eko-effektiva och tekno-ekonomiska lösningar. Pernilla är del av projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”. Klimatrevyn från Rimforsa står för kulturinslaget. Maria Danielsson från Rikkenstorp berättar om andelsjordbruk och relationsmat. Niklas Högberg om “Framtidens by” med exempel på cirkulärsamhällen och folkbildningens roll. Vi avslutar dagen med att fira ROS-nätverkets 5-årsjubileum. Boka en plats.

Framtidsforum är ett samarbete mellan ROS-nätverket, Bilda och Karlskoga folkhögskola.

Den tidigare annonserade halvdagen, 19 april, har utgått. Vi hoppas samla både ideella och offentliga företrädare till lördagen den 14 april.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Framtidsforum: Cirkulärsamhället & Delandets ekonomi

Framtidsvisionären Rob Hopkins i Örebro 9 oktober!

För första gången gästas Sverige av framtidsvisionären Rob Hopkins, förgrundsfigur i den internationella omställningsrörelsen. Han för med sig hoppfulla berättelser från hela världen om hur människor har funnit lokala svar på globala hållbarhetskriser.

Genom ROS-nätverket arrangerar vi tre tillfällen att ta del av Robs kunskap och erfarenheter:

ÖREBRO 9 okt kl 11:30-13:00 på Coompanion, Rudbecksg. 26:
KLIMATPOSITIVT NÄRINGSLIV – FRAMTIDENS HÅLLBARA FÖRETAG. Lunchföreläsning och samtal. Info och anmälan (Facebook)

ÖREBRO 9 okt kl 13:30-16:00 på NBV, jordgatan 6:
VILKET LÄRANDE BEHÖVS FÖR OMSTÄLLNING TILL HÅLLBARHET? Seminarium med föreläsning och samtal. Info och anmälan (pdf)

ÖREBRO 9 okt kl 18:00-20:30. Örebro universitet, hörsal 1:
TRANSITION STORIES – LOKALA LÖSNINGAR FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Föreläsning, workshop. Info Örebro universitet
Info Facebook

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Framtidsvisionären Rob Hopkins i Örebro 9 oktober!

ROS svarar på RUS-remiss

Våra synpunkter på förslaget till den Regionala utvecklingsstrategin är en samlad respons från ROS – nätverket för Regional Omställning i Samverkan – tillsammans med reflektioner från Framtidsforum (föreläsningar, gruppsamtal, förberedelser och uppföljningar). De speglar perspektiv från den del av civilsamhället som är engagerad för hållbar omställning – ideella organisationer, folkbildningen, samhällsföretag, kulturella verksamheter samt fristående nätverk och lokala grupper. En mångfald som sammantaget utgör omställningsrörelsen i länet.

Sammanfattningen avslutas med: ”För att lyckas i sin helt nödvändiga strävan att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver RUS för Örebro län sammanfattningsvis gå längre än vad som görs nu när det gäller att främja samverkanskraft, innovativt lärande, mobilisering av medborgarengagemang samt lokal handling. Strategin måste vara en stark, tydlig, övergripande och vägledande handlingsplan med utgångspunkt i världsläget, de globala kriserna och de globala målen enligt Agenda 2030 – vilka kräver en ny färdriktning för att förverkligas, en genomgripande omställning. RUS får inte enbart vara ett verktyg för att fortsätta inlemma Örebro län och dess lokalsamhällen i en civilisation och kultur som styrs av världens så kallade megatrender, vilka i många fall speglar systemfel sprungna ur en världsbild som satt människan i centrum (antropocentrisk) istället för att integrera samhället i naturens kretslopp. Den får inte vara ett dokument för ”En kultur som sågar av den gren vi sitter på”. Den måste möjliggöra för medborgarna, inte minst barn och unga, att lära sig om och vara medskapare av ett samhälle baserat i en holistisk eller jordcentrerad världsbild som enligt FN:s mål ”Harmony with Nature” respekterar ekosystemens egenvärde och möjliggör en utveckling där människan lever i balans och samverkan med naturen snarare än ensidigt dominerar den – en strävan som redan finns formulerad i RUS men behöver utvecklas.

När samhället förändras i snabb takt är kultur, bildning och utbildning viktiga fundament.”

Läs mera i Sammanfattning av remissvar till Regional Utvecklingsstrategi för Örebro län

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ROS svarar på RUS-remiss

Framtidsveckan 2017

För Framtidsveckan är detta planerat, temadag på Örebro Universitet, temavecka om Agenda2030 på Karlskoga stadsbibliotek, ungdomsfokus på Tegelbruket i Örebro, utställningar vid länets stadsbibliotek på tema hållbarutveckling (hör av dig till oss om du vill ställa ut eller om du har ett förslag). Har du andra synpunkter eller idéer är du mycket välkommen att kontakta oss ROS.Orebrolan@gmail.com – vi samordnar arrangemangen under veckan och marknadsför i sociala medier. Framtidsveckans webbadress är: orebrolan.framtidsveckan.net

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Framtidsveckan 2017

Matsvinnsfika på årets Framtidsforum

Cirkulära samhället kan ge en hållbar framtid, föreläsningar på detta tema och information från Region Örebro län om den Regionala utvecklingsplanen (RUS) samlade ett 100 tal personer i april. Susanne Rosendahl, projektledare för RUS inom Region Örebro län uppmuntrade till inspel. Niklas Högberg talade om en vision för ett regionalt omställnings-centrum i Örebro län där civil samhället kan finna synergier i frågor om hållbarutveckling. www.regionorebrolan.se/framtidsforum

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Matsvinnsfika på årets Framtidsforum

25 och 29 mars – Framtidsforum

Följ med på en spännande resa mot framtiden där vi inspireras av personer som tagit samhällsutmaningarna på allvar och agerat.

Boka den 25 mars för att vara med på årets Framtidsforum i Örebro. En hel lördag träffar du spännande föreläsare och möter andra människor som också bryr sig om våra barn och barnbarns framtid. Inom kort kommer program och anmälningsmöjligheter.

ROS – Regional Omställning i Samverkan – arrangerar tillsammans med Region Örebro län årets Framtidsforum som fokuserar på hållbarhetsmålen i den nya gemensamma strategin.

Örebro län är på väg att ta ett stort kliv framåt för att uppnå regional hållbarhet. Det sker genom den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) som lyfter fram begrepp som cirkulär ekonomi, resiliens (robusthet) och planetära gränser. För att uppnå målen, möta globala utmaningar och ta tillvara regionala och lokala möjligheter, krävs en bred samverkan mellan medborgare, civilsamhälle, näringsliv, forskning och myndigheter.

För att inkludera så många som möjligt arrangeras två fristående seminarier: Ett heldagsseminarium och nätverksträff lördag 25 mars och eftermiddagsseminarium den 29 mars. Syftet med båda seminarierna är att ta tillvara perspektiv och erfarenheter från olika sektorer och grupper för att konkretisera hållbarhetsmålen och hitta vägar för att förverkliga dem. Den bärande frågan är: Hur gör vi verkstad av målen?

Inom kort kommer program och anmälningsmöjligheter.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för 25 och 29 mars – Framtidsforum

Hur skulle Sveriges Lantbruk drabbas vid en avspärrning

Med tanke på de brister vi ser i en livsmedelsförsörjning i landet i händelse av kris kan den här rapporten vara läsvärd. Rapporten sammanfattar forskningsresultat från projektet Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och forskningsplattformen Framtidens lantbruk, SLU.

En av rapportens slutsatser är att en långvarig kris, till exempel ett krig med stoppad import av insatsmedel såsom bränsle och handelsgödsel, i princip skulle slå ut stora delar av den svenska livsmedelsproduktionen.

Bakgrunden till rapporten är att den statliga planeringen för livsmedelsberedskap upphörde helt vid mitten av 1990-talet, i samband med Sveriges inträde i EU. Livsmedelsberedskap var dessförinnan en prioriterad del av efterkrigstidens jordbrukspolitik, och staten höll lager med livsmedel och insatsmedel till jordbruket i sådan mängd att jordbrukets produktion, tillsammans med en omläggning av kosten, skulle klara av en flerårig avspärrning. I och med ett nytt försvarspolitiskt beslut 2015 ska planeringen av det civila försvaret, där livsmedelsförsörjningen ingår, återupptas.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hur skulle Sveriges Lantbruk drabbas vid en avspärrning